Jesus sista dagar på jorden…

Det har en viss betydelse vad Jesus sa och gjorde de sista dagarna han vandrade på jorden.

Jesus sista dagar.
1. ”JAG ÄR VÄGEN!”
* Johannesevangeliet 14:1-6
. ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig . I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är… Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Joh 14:9-14 ”Den som har sett mig har sett Fadern… Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull… Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.”


I love Jesus.
2. 
PÅSTÅR DU ATT DU ÄLSKAR JESUS men struntar i hans ord? Den kombinationen funkar helt enkelt inte. ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mitt ord!” säger Jesus.

Joh 14:15-26 ”Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. DEN SOM HAR MINA BUD OCH HÅLLER FAST VID DEM ÄR DEN SOM ÄLSKAR MIG. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.” …
”OM NÅGON ÄLSKAR MIG, HÅLLER HAN FAST VID MITT ORD. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. DEN SOM INTE ÄLSKAR MIG HÅLLER INTE FAST VID MINA ORD. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig… Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.”


Frid
3. FRID.
Joh 14:27 ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet!” säger Jesus dagarna innan han brutalt avrättas på ett kors, dör för oss… ”Straffet var lagt på honom för att vi skulle få FRID…” (Jesaja 53:5)

 

Fruktträd
4. ”IHOP” MED JESUS.
Det hela är egentligen ganska enkelt: Antingen är vi ”ihop” med Jesus eller så är vi det inte.

Joh 15:1-17 ”Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er.
FÖRBLI I MIG, SÅ FÖRBLIR JAG I ER. LIKSOM GRENEN INTE KAN BÄRA FRUKT AV SIG SJÄLV OM DEN INTE FÖRBLIR I VINSTOCKEN, SÅ KAN INTE HELLER NI DET OM NI INTE FÖRBLIR I MIG. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. UTAN MIG KAN NI INGENTING GÖRA. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. OM NI FÖRBLIR I MIG OCH MINA ORD FÖRBLIR I ER, SÅ BE OM VAD NI VILL OCH NI SKA FÅ DET. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. BLI KVAR I MIN KÄRLEK. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att MIN GLÄDJE SKA VARA I ER OCH FÖR ATT ER GLÄDJE SKA BLI FULLKOMLIG.
Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. JAG KALLAR ER VÄNNER, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. Ni har inte utvalt mig, utan JAG HAR UTVALT ER och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.”

 

Förföljelse
5. FÖRFÖLJELSE.
Jag har inga problem med att förstå vad Jesus säger här. Självupplevt.

Joh 15:18-27”Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.
Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd . Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min Far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min Far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak.
Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.”

 

Sanningen
6. SANNINGEN

Joh 16:5-33 ”Nu går jag till honom som har sänt mig… Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd…
Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han LEDA ER IN I HELA SANNINGEN. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er…
… JAG SÄGER ER SANNINGEN: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och INGEN SKA TA ER GLÄDJE IFRÅN ER.
Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något.
JAG SÄGER ER SANNINGEN: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. BE OCH NI SKA FÅ, SÅ ATT ER GLÄDJE BLIR FULLKOMLIG…
Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern…
… Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. DETTA HAR JAG SAGT ER FÖR ATT NI SKA HA FRID I MIG. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

 

Jesus ber
7. JESUS BER

Joh 17:1-26 ”Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. DETTA ÄR DET EVIGA LIVET: ATT DE KÄNNER DIG, DEN ENDE SANNE GUDEN, OCH DEN SOM DU HAR SÄNT, JESUS KRISTUS. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig, och DE HAR HÅLLIT FAST VID DITT ORD. 
… Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. … Och detta säger jag..för att deras hjärtan skall vara fyllda med glädje.
Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för DE TILLHÖR INTE VÄRLDEN LIKSOM INTE HELLER JAG TILLHÖR VÄRLDEN. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen: DITT ORD ÄR SANNING.
Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen.
Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. JAG BER ATT DE ALLA (sant troende) SKA VARA ETT, OCH ATT DE SKA VARA I OSS LIKSOM DU, FAR, ÄR I MIG OCH JAG I DIG. DÅ SKA VÄRLDEN TRO ATT DU HAR SÄNT MIG. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.
Far, jag vill att DÄR JAG ÄR, DÄR SKA OCKSÅ DE SOM DU HAR GETT MIG VARA MED MIG. LÅT DEM FÅ SE MIN HÄRLIGHET som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.”

 

Gripen
8. TILLFÅNGATAGEN!

Joh 18:1-40 ”Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: ”Vem söker ni?” De svarade: ”Jesus från Nasaret.” Han sade till dem: ”JAG ÄR .” Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sade till dem: ‘Jag Är’, ryggade de tillbaka och föll till marken…
… Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas som var överstepräst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe.
…Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus.
… Översteprästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade honom: ”Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt.”
När Jesus sade detta, gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sade: ”Ska du svara översteprästen på det sättet?” Jesus svarade: ”HAR JAG SAGT NÅGOT SOM ÄR FEL, SÅ SÄG VAD SOM ÄR FEL. MEN OM JAG TALAR SANNING, VARFÖR SLÅR DU MIG?” Då skickade Hannas honom bunden till översteprästen Kaifas.
…. Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen.
…Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: ”Så du är judarnas kung?” Jesus svarade: ”Säger du det av dig själv, eller har andra sagt det om mig?” Pilatus svarade: ”Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?”
Jesus svarade: ”MITT RIKE ÄR INTE AV DEN HÄR VÄRLDEN. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” Pilatus sade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”DU SJÄLV SÄGER ATT JAG ÄR KUNG. DÄRFÖR ÄR JAG FÖDD OCH DÄRFÖR HAR JAG KOMMIT TILL VÄRLDEN, FÖR ATT VITTNA OM SANNINGEN. VAR OCH EN SOM ÄR AV SANNINGEN LYSSNAR TILL MIN RÖST.”
Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”
Med de orden gick han ut till judarna igen och sade till dem: ”Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er?” Då skrek de åter: ”Inte honom, utan Barabbas!” Barabbas var en upprorsman.

 

Jesus törnekrona
9. ”KORSFÄST HONOM!”

Joh 19:1-16 ”Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sade: ”Var hälsad, judarnas kung!” och slog honom i ansiktet.
Pilatus gick ut igen och sade till dem: ”Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något.” Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sade till dem: ”Se människan!”
När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: ”KORSFÄST! KORSFÄST!” Pilatus sade då till dem: ”Ta ni och korsfäst honom! Jag finner honom inte skyldig till något.” Judarna svarade: ”Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till GUDS SON.”
När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: ”Varifrån är du?” Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade till honom: ”Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade: ”Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld.” Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: ”Släpper du honom är du inte kejsarens vän! Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren.”
När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid den plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: ”Här ser ni er kung!” De skrek: ”BORT MED HONOM, BORT! KORSFÄST HONOM!” Pilatus frågade: ”Ska jag korsfästa er kung?” Översteprästerna svarade: ”Vi har ingen annan kung än kejsaren.” Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas.”

 

Förlåt dem
10. ”FADER, FÖRLÅT DEM, FÖR DE VET INTE VAD DE GÖR!”

Joh 19:16-30, Luk 23”De tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas Dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten.
Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: ”Jesus från Nasaret, judarnas kung.”
”Fader, förlåt dem, ty det vet inte vad de gör!” sa Jesus … ”Folket hånade honom, skymfade honom…” (Luk 23)… En av brottslingarna som var upphängda skymfade honom… Den andra tillrättavisade honom och sa: Fruktar inte heller du Gud… Vår dom är rättvis…men HAN (Jesus) har inte gjort något ont! Och han sade: JESUS, TÄNK PÅ MIG NÄR DU KOMMER TILL DITT RIKE. Jesus svarade: JAG SÄGER DIG SANNINGEN: IDAG SKALL DU VARA MED MIG I PARADISET!” (Luk 23:39-43)
Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades, och förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: ”Far, i dina händer överlämnar jag min ande .” –
– DET ÄR FULLBORDAT!
När han hade sagt detta, gav han upp andan.
När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: ”Den mannen var verkligen rättfärdig.” När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet och vände hem igen…”

———-

JESAJA 53
”… När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.
Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom
för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade Herren på honom.
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.
Genom våld och dom blev han borttagen.
Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort

från de levandes land, blev han plågad på grund av
mitt folks överträdelse?

Bland de ogudaktiga
 fick han sin grav,
men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort,
och svek fanns inte i hans mun.

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida.
När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar

och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.
Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds.
Genom sin kunskap förklarar
 min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga,
och deras skulder
 är det han som bär.
Därför skall jag ge honom de många som hans del,
och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv
 i döden
och blev räknad bland förbrytare,
han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

———-

Graven
11. JESUS ÄR DÖD!!! ELLER? 

Joh 19:31-42 ”Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna (Jesus och de två brottslingarna) skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den förste, och sedan på den andre som var korsfäst tillsammans med honom.

Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att Skriften skulle uppfyllas: ‘Inget av hans ben ska krossas’. Och ett annat ställe i Skriften säger: ‘De ska se upp till honom som de har genomborrat.’
Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten (Joh 3). Han hade med sig en blandning av myrra och aloe , omkring trettio kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära.”


Han lever
12. NEW LIFE??

– Va, var det inte slut ännu heller!? Jesus är ju död, måste du fortsätta babbla om Jesus i all evighet??!
– Jo, det måste jag, och det gör jag såå gärna! ”Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår vill jag leva, leva för Dig!” 

Matteusevangelitet 27:62-66, 28:1-15 ”Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sade: ”Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren och villoläraren(!) sade medan han ännu levde: EFTER TRE DAGAR SKA JAG UPPSTÅ. Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.”
Pilatus sade till dem: ”Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan.” De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.
Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen (söndag morgon), gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en KRAFTIG JORDBÄVNING, FÖR EN HERRENS ÄNGEL KOM NER FRÅN HIMLEN. HAN GICK FRAM OCH RULLADE BORT STENEN och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.
Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. HAN ÄR INTE HÄR, HAN HAR UPPSTÅTT som han har sagt! Smiley smile Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att HAN HAR UPPSTÅTT FRÅN DE DÖDA! Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.”
De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.
Plötsligt mötte JESUS dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem: ”Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig.” 
Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sade: ”Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er.” De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag.” 

JESUS LEVER – och det är mera än många vill förstå eller kan acceptera. Det är liksom bekvämare att tro på en död Jesus… Man hittar på en massa ”ursäkter” och förklaringar, kommer med lögner… Men faktum kvarstår, det kan INGEN ändra på: JESUS HAR UPPSTÅTT från det döda. Han lever!!!! JESUS ÄR HERRE. Han har vunnit över Satan, över synd och död och sjukdom. Jesus ÄR Herre… vad folk än vill tro eller inte vill tro om honom. JESUS ÄR KUNG!!


Uppdraget
13. UPPDRAGET

”På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”FRID VARE MED ER!” När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! SOM FADERN HAR SÄNT MIG SÄNDER JAG ER.” Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”TAG EMOT DEN HELIGE ANDE! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.” (Joh 20:19-23)

”JAG HAR FÅTT ALL MAKT i himlen och på jorden. GÅ DÄRFÖR UT OCH GÖR ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR! DÖP DEM i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och LÄR DEM att hålla allt vad jag har befallt er…” (Matt 28:18-20)
”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. DEN SOM TROR OCH BLIR DÖPT SKALL BLI FRÄLST, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de DRIVA UT ONDA ANDAR. De skall TALA MED NYA TUNGOR. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall LÄGGA HÄNDERNA PÅ SJUKA, OCH DE SKALL BLI FRISKA.” (Mark 16:15-18)

”Jag skall sända er vad min Fader har lovat (Helig Ande). Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med KRAFT från höjden.” (Luk 24:49)
”… Och se, JAG ÄR MED ER ALLA DAGAR INTILL TIDENS SLUT.” (Matt 28:18-20)

”Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. (Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle kunde rymma de böcker som då skulle skrivas! Joh 21:25) Men dessa har blivit nerskrivna, FÖR ATT NI SKALL TRO ATT JESUS ÄR MESSIAS, GUDS SON, OCH FÖR ATT NI GENOM TRON SKALL HA LIV I HANS NAMN. (Joh 20:30-31)


I love Jesus..
14. ”ÄLSKAR DIG MIG?”

Joh 21:1-25 ”Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna…”

– Älskar du mig?
– Du vet allt, Jesus. Du vet att jag har dig kär. JAG ÄLSKAR DIG, JESUS!

– Följ mig!
– Ja, Jesus, jag vill följa dig vart det än bär iväg och vad det än innebär!

———–

Och så kan äventyret börja!
Jesus förvandlar

Viktigare än någonsin att vi går med Jesus och vågar tala ut det SANNA budskapet, inte flumma och kompromissa. Viktigare än någonsin att vi stiger fram, bekänner hans namn, inte drar oss undan, inte skäms för JESUS, Guds son, Messias, världens Frälsare, han som kom, som ”bar våra sjukdomar, tog våra smärtor på sig…” (Jesaja 53:4-5), han som DOG, och SEGRADE över Satan och allt mörker och alla demoner och all ondska, all synd och sjukdom… men UPPSTOD IGEN, och visade vem som verkligen är HERRE och KUNG!!… och som gav oss sin HELIGE ANDE (Guds kraft utan vilken vi inte klarar oss en endaste sekund som kristna!) och som – obs! – KOMMER TILLBAKA en dag på himlens skyar! Vänta bara så får du se! Det är värt att vända om till Gud om man inte redan gjort det, ge sitt liv till honom, INNAN den dagen – sen är det för sent!! Just sayi’n.

Jesus changed my life. Did he change yours?

GOD BLESS!

Annonser

Ett svar till “Jesus sista dagar på jorden…

  1. Mårten, du är en fantastisk människa. Så sant som du säger så måste vi vända om och tro på Herren och sprida Hans budskap på denna jord. Jag ber att Gud ska ge dig styrka och fortsätta sprida ljuset i denna mörka värld. Sådana som du behövs. Guds frid käre broder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s